Om oss

Kreativa Storkök är ett fristående konsultföretag som ägs av Anette Sernhed och Beata Eriksson. Kreativa Storkök har lång och gedigen erfarenhet av storköksprojektering.
Företaget finns i Karlskrona men har hela Sverige som arbetsfält.


Kvalitetspolicy

Kreativa Storkök garanterar en högklassig kvalité, alltid med utgångspunkt från kundens behov. Vårt mål är att alltid presentera välgrundade och realistiska lösningar kombinerade med nytänkande och fantasi. För oss handlar det om att skapa en förtroendefull relation med uppdragsgivaren.Vi har lång erfarenhet av att arbeta målmedvetet med kvalitetsstyrning. De områden som prioriteras är ansvar och engagemang, kvalitetsrevisioner, kompetens- och personalutveckling. Kunskap och kompetens är vårt främsta konkurrensmedel och vår största tillgång.


Miljöpolicy

Kreativa Storkök strävar alltid efter en genomarbetad och konsekvent miljöprofil, anpassad till uppdragsgivarens förutsättningar. All utrusning och inredning inordnas i en miljömässig och ekologisk helhetssyn med tanke på tillverkning, arbetsmiljö, emissioner, skrotning och återbruk. Vi tillgodoser kraven på en effektiv och miljöriktig resurshantering och energihushållning.


Projekteringsprocess

All planering startar med systemhandling. Tillsammans med kunden går vi igenom förutsättningarna som funktion, storlek, kapacitet, utrustning, serverings- och kostsystem. Resultatet av detta arbete redovisar vi sedan skriftligt i ett underlag som finns med under hela arbetets gång.

Nästa del av arbetet är att omsätta systemhandling till praktiska och tekniska lösningar. Här ägnas ekonomin särskild uppmärksamhet och våra kunskaper från tidigare uppdrag kommer väl till pass. Vi vet hur viktigt det är att varje förslag kostnadsberäknas och att kalkylerna också ger kunden besked om de alternativa lösningarna. Från det tidigare fastställda underlaget går vi vidare och beräknar utrustning, inredning, ytor, råvarohantering o s v. I detta skede är det inte minst viktigt att vi med skisser kan åskådliggöra hur vi tänkt. Detta för att alla inblandade skall få en bild av det färdiga storköket.

Beställaren förses till sist med planlösningsritningar och utrustningslistor. Det är också vår uppgift att informera och hålla kontakt med alla inblandade. Från brukare till konsulter och myndigheter. Sedan upprättas teknisk beskrivning som skall användas som underlag för förfrågningar på utrustning hos entreprenörer. Genom att vi inte har knytning till någon leverantör kan kunden också lita på att få rätt utrustning både till funktion och pris.